VISION & MISSION

การก้าวเข้าสู่โลกของเว็บในยุคที่ 3 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทอย่างมากในหลายๆ มิติทำให้ความต้องการของแรงงานที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

เพื่อที่จะตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเกิด Bitkub World Tech ภายใต้การร่วมมือของ Bitkub และ Thongtang Group ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะ

ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เยาวชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานให้ตรงกับความต้องการในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง